Privacy policy

Privacyverklaring – Stichting Librética                                 Versie 3, Juli 2023

Stichting Librética
Acacialaan 56, 5051 ZA Goirle
www.libretica.nl
maaike@libretica.nl
0031 6 15463474

Hoe gaat Librética om met persoonsgegevens?

Librética gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en werkt volledig advertentie-onafhankelijk.
Persoonsgegevens worden door Librética in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

Waarom verwerken wij gegevens ?

Librética verwerkt persoonsgegevens om de taken en verplichtingen als onderwijsdienstverlener goed te
kunnen vervullen. Ook verwerken wij gegevens om te kunnen beoordelen hetgeen wij aanbieden voldoet aan
de gebruikersverwachtingen en of en hoe we die diensten en producten kunnen verbeteren.
Vanzelfsprekend moeten wij een verantwoorde financiële administratie bijhouden en verantwoording afleggen
aan bv de Belastingdienst en aan CEDAR, het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten.

Welke gegevens verwerken wij ?

Wij vragen deelnemende docenten en leerlingen / studenten om de volgende gegevens:

Docenten

Naam
Email adres
Telefoonnummer

School / Instituut van werk
Adres

IBAN
Aantal studenten

Leerlingen / Studenten

Naam
Email adres
School / Instituut waar gestudeerd wordt
Adres

Docent
Leesdossier (gedurende het schooljaar)

Veiligheid

Wij zullen nooit gegevens van docenten of leerlingen / studenten verkopen aan derden, en zullen alleen
persoonsgegevens verstrekken aan derden als dat verplicht is aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen
van een wettelijke verplichting.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk
goed te kunnen doen en wij bewaren de gegevens niet langer dan voor een stichting noodzakelijk is (op dit
moment 7 jaren).

Librética heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot
gegevens te beperken. Alleen bevoegde personen hebben functioneel toegang tot gegevens en die toegang is
afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Welke rechten heeft u als docent en leerling / student ?

U kunt altijd een verzoek doen per email om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
U ook een verzoek indienen om die persoonsgegevens te verbeteren of te beperken. Als u uw gegevens gewist
wilt hebben uit onze administratie betekent dat einde van deelname aan ons leerprogramma, omdat die
gegevens een minimaal vereiste zijn daartoe; uw gegevens zullen worden gewist in de lopende administratie,
en uit het archief zodra dat voor een stichting wettelijk mogelijk is.

Bent u ontevreden over de wijze waarop Librética met uw gegevens omgaat, en we komen na gesprek niet tot
een gezamenlijke werkbare oplossing, kunt u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).