Algemene voorwaarden

 

Versie 1, Juli 2023

 

Stichting Librética

Acacialaan 56, 5051 ZA Goirle

www.libretica.nl

maaike@libretica.nl

0031 6 15463474

Vooraf

Librética is een stichting zonder winstoogmerk, actief in het onderwijsdomein. Het doel is het bijdragen aan vergroot leesplezier en verhoogde taalvaardigheid in met name het Spaans, én daardoor bijdragen aan vergroot empathisch vermogen van die leerlingen / studenten.

Dat is een ideëel doel en daarom zijn onze Algemene Voorwaarden vanuit díe optiek beschreven.

Voor wie bedoeld ?

Het leesprogramma van Librética is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen / studenten in het reguliere onderwijs, dwz het voortgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Het leesprogramma is óók beschikbaar voor commerciële onderwijsinstellingen en privépersonen.

Laagdrempelig onderwijs en de tariefstelling

Librética heeft vanwege haar ideële doelstelling géén winstoogmerk én omdat onderwijs voor iedereen beschikbaar moet zijn, is de prijsstelling gebaseerd op de werkelijke kosten van de Stichting. De kosten van Librética bestaan naast de organisatie kosten uit kosten voor de website en de betaling van auteursrechten.

·        Scholen en onderwijsinstellingen van het reguliere onderwijs (voortgezet onderwijs en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs) betalen vóór aanvang van deelname aan het programma het dan voor hen geldende tarief per school/studiejaar (of gedeelte van dat jaar):

o   Voor elke docent éénmalig de kosten voor de cursus

§  Naast diens toegang tot de website is deze betaling ook goed voor toegang tot de website voor 25 van diens leerlingen / studenten

o   Heeft een docent meer dan 25 leerlingen / studenten, dat wordt voor elke individuele leerling / student het dan geldende individuele tarief per persoon in rekening gebracht voor toegang tot de website.

o   Als bewijs van betaling wordt per betaalde deelnemer een toegangscode tot de website en het leesprogramma gestuurd.

o   Desgevraagd wordt een factuur gestuurd.

·        Deelnemers van buiten het reguliere onderwijs, (commerciële onderwijsinstellingen en privépersonen) betalen vóór aanvang van deelname aan het programma per school/studiejaar (of gedeelte van dat jaar) het voor hen geldende individuele tarief per persoon voor toegang tot de website:

o   Als bewijs van betaling wordt per betaalde deelnemer een toegangscode tot de website en het leesprogramma gestuurd.

o   Desgevraagd wordt een factuur gestuurd.

·        De tarieven worden jaarlijks herzien, en zo mogelijk níet verhoogd. Mocht het tarief verhoogd moeten worden, wordt dat tijdig en zo mogelijk gemotiveerd kenbaar gemaakt.

·        Tarieven zijn vermeld op de website in euro’s (€).

De tarieven gelden voor 1 school/studiejaar of gedeelte daarvan en is in álle gevallen zo laagdrempelig,

·        Dat in geen enkel geval restitutie wordt gegeven bij het niet volledig benutten van de toegang tot de website en het leesprogramma gedurende het betaalde school/studiejaar

o   Dit geldt zowel voor het voortijdig vrijwillig danwel niet vrijwillig ophouden met die deelname

o   Als ook voor het niet of nauwelijks gebruiken van de website en de leesfaciliteit.

·        Dat in geen enkel geval korting wordt gegeven bij het later in het lopende school/studiejaar gaan gebruiken van de website en het deelnemen aan het leesprogramma.

·        Dat facturen worden verzocht in 1 termijn te worden voldaan, binnen 8 dagen na ontvangst.

·        Uitstel van betaling en/of gespreide betaling wordt niet geaccepteerd, zo worden ook onnodige administratieve lasten voorkomen.

Librética hoeft niet over te gaan tot incasso, omdat facturen van tevoren moeten zijn voldaan. Als na aanmelding die factuur niet of incorrect is voldaan, treden we vanzelfsprekend we in overleg over de oplossing.

Toegang tot de Website en het Leesprogramma

Voor Librética loopt het school/studiejaar van 1 september 20XY tot en met 31 juli 20XY +1.

Elke individuele deelnemer, danwel de docent van een groep van deelnemers (klas), krijgt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling van de factuur rechtstreeks een/de individuele toegangscode(s) van de docent en de klas toegestuurd.

Elke groep van deelnemers (klas) krijgt de toegangscodes van hun docent, zodat ook deze goed zicht heeft op deelname.

Die toegangscodes werken per 1 september van het lopende schooljaar.

De toegangscodes verliezen hun geldigheid automatisch op 31 juli van dat betaalde school/studiejaar.

Het Leesprogramma

Het leesprogramma wordt regelmatig en ten minste 2 keer per jaar geactualiseerd; daarom horen we de ervaringen van de deelnemers, zowel met betrekking tot de inhoud, als met betrekking tot het gebruiksgemak en eventuele -gewenste- aanvullingen en verbeteringen.

Het Leesdossier

Elk op de website opgeslagen individuele leesdossier wordt op 1 augustus, volgend op het betaalde lees/studiejaar automatisch verwijderd. Een nieuw school/studie jaar betekent immers een frisse start. Zo ontstaat er geen verwarring, en beperken we óók de benodigde opslagcapaciteit en dus óók de kosten.

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om het leesdossier óók op te slaan op de eigen computer.

Internet en aansprakelijkheid

Librética accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verlies, van welke aard dan ook

·        Bij het onverhoopt korte of langere tijd niet beschikbaar zijn van de website

·        Bij het voor wat voor reden dan ook niet beschikbaar meer zijn van het Leesdossier en/of opslagfouten daarvan.

Librética kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of de gevolgen van het gebruik ervan.

Er kennen géén rechten worden ontleend aan gegevens en informatie zoals die op de website zijn weergegeven.

Auteursrechten

Librética draagt auteursrechten af via CEDAR, het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (https://www.cedar.nl/). Dit betreft het gebruik van de op de website van Librética beschikbare teksten door de betalende deelnemers voor hun lees- en leerproces.

Hergebruik in de vorm verspreiding / reproductie van die teksten is dan ook niet toegestaan.